De schilden
van je
innerlijke
familie


Algemene Acceptatie- en leveringsvoorwaarden
Innerlijke Familie Opleidingen & TrainingenARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1. Deze Algemene Acceptatie- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van opleidingen en trainingen.
1.2. Op alle betrekkingen tussen Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.ARTIKEL 2: DEFINITIES
2.1. Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen trainingen en opleidingen laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.
2.2. Opdracht: de afspraken tussen Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen en de opdrachtgever. Bij besloten opleidingen en trainingen wordt de opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging middels een opleidingsovereenkomst, bevestigingse-mail van deelname of een door de opdrachtgever goedgekeurde offerte.
2.3. Opdrachtbevestiging: een bevestiging waarin het volgende minimaal wordt vastgelegd:
– naam van de opdrachtgever,
– omschrijving van de door Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen uit te voeren
werkzaamheden,
– data van uitvoering van de werkzaamheden,
– de kosten,
– de betalingscondities.
2.4. Startmoment van de opleiding: de eerste opleidingsdag.ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID
3.1. Deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen schriftelijk dienen te zijn bevestigd.ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. De overeenkomst tussen Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging, opleidingsovereenkomst of, door een digitale of schriftelijke bevestiging van de opdracht door opdrachtnemer.
4.2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
5.2. Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.ARTIKEL 6: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
6.1. Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.ARTIKEL 7: ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
7.1. De opdrachtgever heeft een bedenktermijn van veertien dagen na bevestiging van inschrijving voor een opleiding of training. De bedenktermijn geldt alleen voor open inschrijvingen. De opdrachtgever kan in deze periode kosteloos besluiten om toch niet deel te nemen. Na deze periode brengt Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen bij iedere annulering minimaal € 50,- administratiekosten in rekening.
7.2. Annulering dient altijd schriftelijk te worden gemeld.
7.3. Annulering van een maatwerk-opdracht;
Annulering kan tot vier weken voor aanvang van de eerste werkzaamheden kosteloos geschieden. Indien Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen al kosten heeft gemaakt ter voorbereiding op de training of het gesprek, dan dient de opdrachtgever deze voorbereidingskosten te vergoeden. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
7.4. Bij annulering van een opleiding of training (langer dan twee dagdelen)
a. Bij annulering binnen vier weken, maar maximaal twee weken voor aanvang van de eerste dag wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht,
ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
b. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang wordt 100% van het
factuurbedrag in rekening gebracht.
c. Bij annulering door ziekte of calamiteiten korter dan twee weken voor aanvang,
wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Onder voorbehoud van
beschikbaarheid kan de opdrachtgever bij een volgende groep, welke niet vol is
worden geplaatst. Minimaal een week voor de start van deze volgende opleiding of training
wordt door de opdrachtgever uitsluitsel gegeven over eventuele deelname.
d. Bij een verschuiving van datum op verzoek van de opdrachtgever, kan dit
eenmalig tot vier weken voor aanvang worden gewijzigd tegen € 50,-
administratiekosten. Hierna zien we (nog) een verschuiving als annulering en
gelden de bovenstaande annuleringsvoorwaarden.
7.5. Bij een annulering van een korte training (van maximaal twee dagdelen)
a. Bij meer dan vier weken voor aanvang van de eerste dag wordt een bedrag van
€ 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
b. Bij annulering binnen vier weken, maar maximaal twee weken voor aanvang voor aanvang van de eerste dag wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
c. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang wordt 100% van het totale
factuurbedrag in rekening gebracht.
d. Bij annulering door ziekte of calamiteiten korter dan twee weken voor aanvang,
wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Onder voorbehoud van beschikbaarheid kan de opdrachtgever bij een volgende groep, welke niet vol is
worden geplaatst. Minimaal een week voor de start van deze volgende opleiding of training
wordt door de opdrachtgever uitsluitsel gegeven over eventuele deelname.
e. Bij een verschuiving van datum op verzoek van de opdrachtgever, kan dit
eenmalig tot vier weken voor aanvang worden gewijzigd tegen € 50,-
administratiekosten. Hierna zien we (nog) een verschuiving als annulering en
gelden de bovenstaande annuleringsvoorwaarden.
7.6. Bij een annulering van de Innerlijke Familie Kaartspeltraining (1 dagdeel)
a. Bij meer dan vier weken voor aanvang van de eerste dag wordt een bedrag van
€ 50,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
b. Bij annulering binnen vier weken, maar maximaal twee weken voor aanvang voor aanvang van de eerste dag wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
c. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang wordt 100% van het totale
factuurbedrag in rekening gebracht. Onder voorbehoud van beschikbaarheid kan de opdrachtgever worden geplaatst op de wachtlijst van een volgende opleiding of training. Bij een verschuiving van datum op verzoek van de opdrachtgever, kan dit
eenmalig tot twee weken voor aanvang worden gewijzigd tegen € 50,-
administratiekosten. Hierna zien we (nog) een verschuiving als annulering en
gelden de bovenstaande annuleringsvoorwaarden.
7.7. Annulering door tussentijdse beëindiging van de cursus of opleiding
Wanneer de opdrachtgever danwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding of training de deelname tussentijds beëindigt of niet aan de opleiding of training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.ARTIKEL 8: ANNULERING DOOR INNERLIJKE FAMILIE OPLEIDINGEN & TRAININGEN B.V.
8.1. Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen heeft het recht zonder opgave van redenen de training of andere dienst te verzetten, te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag aan deelnamekosten welke zij aan Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen betaald heeft.ARTIKEL 9: VERSCHUIVING/UITSTEL/INHALEN OPLEIDINGEN
9.1. Indien door overmacht bij opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
9.2. Indien opdrachtgever een lesdag mist, kan deze niet verder met de opleiding tenzij de stof wordt ingehaald, deels door zelfstudie (in overleg met de docent) en deels door met de docent apart af te spreken voor de oefeningen, instructie en reflectie die niet door zelfstudie is in te halen. De kosten hiervoor zijn € 150 per uur vrijgesteld van btw. Hoeveel tijd nodig is hangt af van de dag die is gemist en wordt bepaald door de docent.ARTIKEL 10: BETALING
10.1. Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk 14 dagen na facturering op de door Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen aangegeven wijze tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
10.2. Wanneer de startdatum van een opleiding, training of workshop korter is dan twee weken voor de startdatum, dient de factuur per ommegaande te worden voldaan en vervalt de betalingstermijn van 14 dagen.
10.3. De reis-, locatie- en verblijfskosten voor maatwerk-opdracht zijn bij het trainingsgeld niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De locatie- en verblijfkosten van de trainer dienen door de opdrachtgever rechtstreeks te worden voldaan aan de door de opdrachtgever gekozen accommodatie.
10.4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
10.5. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
11.1. Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen spant zich in haar werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een professional kan worden verwacht.
11.2. Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen is NIET aansprakelijk voor schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, uit welke oorzaak dan ook, en door wie ook geleden, TENZIJ de geleden schade te wijten is aan opzet dan wel grove schuld van de zijde van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen en door Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen ingeschakelde derden. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen beperkt tot maximaal het bedrag van overeengekomen opdracht (excl. btw).ARTIKEL 12: INTELLECTUEEL EIGENDOM
12.1. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen lesmateriaal, presentaties, syllabi, brochures, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden op enigerlei wijze dan ook te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.
12.2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen, berust uitsluitend bij Arienne Klijn.
12.3. Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen geeft uitdrukkelijk geen toestemming om het intellectueel eigendom van Arienne Klijn en/of Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen te gebruiken om coachopleidingen of docent/trainersopleidingen te geven daar dit rechtstreekse concurrentie inhoudt en er op dit moment geen licenties zijn afgegeven hiervoor. Wanneer een opdrachtgever of andere persoon of organisatie belangstelling heeft om het intellectueel eigendom van Arienne Klijn en/of Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen aan coaches of andere professionals over te dragen, dient deze hiervoor contact op te nemen met Arienne Klijn, directeur van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen om mogelijkheden en voorwaarden te verkennen. Tot er door de directeur schriftelijke toestemming is gegeven, wordt het auteursrecht en/of het intellectueel eigendomsrecht in bredere zin geschonden, waartegen passende stappen zullen worden genomen.
12.4. Het eigendomsrecht op de IFD testen blijft, na aankoop door opdrachtgever, expliciet van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen en haar leverancier Construct B.V.ARTIKEL 13: GEHEIMHOUDING
13.1. Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen en de opdrachtgevers voortkomt, alsmede alle informatie die wordt gedeeld, besproken en uitgewisseld tijdens contactmomenten met deelnemers en tijdens cursus bijeenkomsten, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
13.2. Alle contractant-trainers die in opdracht werken voor Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen, verplichten zich tot deze geheimhouding.
13.3. Activiteiten van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen kunnen zowel live op locatie als online plaatsvinden. Wanneer er opnames worden gemaakt van de training of opleiding, middels een digitaal platform, zal dit in principe worden gedaan vanuit de speaker view waarbij alleen de docent zowel zicht- en hoorbaar is, zo blijft de privacy van de deelnemers gewaarborgd. Opname waarbij de opdrachtgever in beeld is of te horen is, is uitsluitend toegestaan indien de opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Wanneer de opdrachtgever een opname ontvangt van opdrachtnemer, is deze enkel en alleen voor persoonlijk gebruik en is het strikt verboden deze te delen met derden.ARTIKEL 14: OVERIGE
14.1. Deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden gelden totdat wijziging van deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden bij nieuwe opdrachten, schriftelijk door ons is aangegeven.
14.2. De contractant-trainers van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen zijn tijdens het samenwerkingsverband en twee jaar na beë indiging van het samenwerkingsverband met Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen aan een concurrentiebeding gebonden inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen mogen verrichten tenzij Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen BV hier nadrukkelijk toestemming voor verleent.

Klachtenprocedure Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen B.V.
  • Indien er een klacht is wordt deze in eerste instantie besproken tussen klager en aangeklaagde. Hierin wordt het principe van hoor en wederhoor toegepast en zal
    Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen haar uiterste best doen de relatie te herstellen.
  • Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen zal bij een klacht zo snel mogelijk (binnen een week) een afspraak inplannen tussen klager en aangeklaagde.
  • Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
  • Klachten moeten binnen een maand zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de klager hiervan binnen een maand in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht: bovendien zal er een indicatie gegeven worden wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  • Indien de klacht ook na gesprek met aangeklaagde niet weggenomen is, bestaat er de mogelijkheid de klacht met de directeur van Innerlijke Familie Opleidingen & Trainingen te bespreken. Als deze zelf betrokken is bij de klacht is er de mogelijkheid de klacht met psychologe Anneke Mijnhardt van www.fitinwerk.nl te bespreken.
  • Klachten en de wijze van afhandeling ervan worden geregistreerd en 2 jaar bewaard.